Automotive® Deontologie

 

ERECODE

 Inleiding en doelstelling

 

De leden van de Organisatie van Adviesbureaus voor Werving & Selectie - de OAWS - hebben de volgende gedragsregels vastgesteld.

De OAWS meent dat opdrachtgevers en kandidaten erbij gebat hebben indien de opdrachten worden uitgevoerd door adviseurs, die zich hebben verbonden die in deze Gedragscode vastgelegde gedragsregels - naast de hier te lande geldene wettelijke voorschriften - te aanvaarden als grondslag voor hun beroepsuitoefening.

Een onafhankelijke Commissie van toezicht zal klachten van leden en niet-leden met betrekking tot de naleving van deze Gedragscode in behandeling nemen en zodanig sancties vaststellen.

Beroep tegen uitspraken van de Commissie van Toezicht zal mogelijk zijn bij de Raad van Beroep. Klachten kunnen bij het secretariaat van de OAWS worden ingediend. Dit draagt er zorg voor dat de klacht ter kennis van de Commissie van Toezicht worden gebracht.

 

Omschrijving vakgebied

Leden van de OAWS zijn adviesbureaus op het gebied van werving en selectie en/of executive search, die door de kwaliteit van  hun dienstverlening een goede reputatie in de markt hebben opgebouwd. De OAWS hanteert voor de bepaling van wat een werving- en selectiebureau en/of executive search bureau is, de volgende definitie.

Een werving- en selectiebureau en/of search bureau is (deel van) een private onderneming, die andere organisaties assisteert bij het oplossen van het tot standbrengen van  op duurzame arbeidsrelaties gerichte vraagstukken van management- en personeelsvorziening. Deze dienstverlening geschiedt vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de organisaties die daarvan  gebruik maken en van de kandidaten die worden voorgesteld.

Leden en hun verantwoordelijkheid

Een lid verplicht zich dat de in deze Gedragscode vastgelegde gedragsregels worden nageleefd door hemzelf en zijn medewerkers.

 1.  Een lid dient de grootste zorgvuldigheid te betrachten bij de uitoefening van zijn beroep en zich te onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het aanzien van het beroep. In dat kader dient hij ook goede verhoudingen te bevorderen tussen andere leden
 2.  Een lid mag in het kader van en opdracht geen beloning in welke vorm ook aannemen van een ander dan zijn opdrachtgever.Onder geen voorwaarde zal een lid betaling accepteren van een individu voor het voor hem verkrijgen van een werkkring.
 3. Een lid zal hetgeen hem bij de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt er van vertrouwelijke aard is, geheim houden. Een lid mag geen informatie geven, waarvan  hij weet of kan vermoeden, dat die onjuist of misleidend is
 4. Een lid zal ervoor zorgdragen, dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van een opdracht, is niet opstellen.
 5.  Elk lid zal persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkene bewaren en deze slechts aan derden ter beschikking stellen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Een lid zal die toestemming opnieuw aanvragen indien de kandidaat wordt geïntroduceerd in het kader van een andere opdracht.
 6. Een lid zal zich ervan onthouden medewerkers van een opdrachtgever te benaderen voor en functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van zo´n medewerker zelf is uitgegaan en door de betreffende medewerker schriftelijk is bevestigd.
 7. Deze regel is van kracht voor een periode van ten minste twee jaar na het beëindigen van de laatste opdracht voor de opdrachtgever.
 8.  Een lid zal een overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht schriftelijk vastleggen met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient te bevatten: een beschrijving van de te volgen werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze, tijdsduur, alsmede vermelding van de naam van de adviseur die de opdracht uitvoert en het feit dat hij zich bij de uitvoering van de opdracht(en) zal houden aan de in deze Gedragscode vermelde regels.
 9.  Een lid zal onderzoeken of de bepaling van de behoefte bij de opdrachtgever met betrekking tot de vervulling van de vacature met de nodige zorgvuldigheid tot stand is gekomen. Daarbij dient op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie te worden vastgesteld dat de functie op het moment van de opdrachtaanvaarding niet door interne promotie kan worden bezet. Het is de leden alleen toegestaan personeelwervingsadvertenties te plaatsen die betrekking hebben op een specifieke opdracht. Daarbij dient in de tekst blijk te worden gegeven van een concreet omschreven functie in de organisatie van de opdrachtgever.
 10. Een lid zal slechts dan een opdracht aanvaarden, indien de opdrachtgever heeft verklaard dat hij het enige lid is, waan wie deze specifieke opdracht wordt verstrekt. Dit sluit niet uit, dat verschillende bureaus tegelijkertijd aan verschillende opdrachten binnen dezelfde organisatie werkzaam kunnen zijn. In het uitzonderlijke geval dat een opdracht betrekking heeft op een aantal vacatures dat tegelijkertijd moet orden vervuld en waarbij sprake is van hetzelfde profiel kan van deze regel worden afgeweken nadat tussen opdrachtgever en betrokken bureaus overeenstemming is bereikt.
 11. Indien een lid meent dat een ander lid in strijd handelt met deze Gedragscode dient hij met het betreffende lid contact op te nemen en zonodig de Commissie van Toezicht hierover in te lichten.
 12. Ook niet-leden direct belanghebbenden hebben het recht klachten ter kennis te brengen van de Commissie van Toezicht, indien zij menen, dat een lid van de OAWS de gedragsregels van deze Gedragscode heeft overtreden. Een onderzoekprocedure zal hiervan het gevolg zijn.
 13. Een lid is gehouden de door de Commissie van Toezicht en de Raad van Beroep gevraagde medewerking te verlenen.
 14. Onder opdrachtgever dient te worden verstaan: de formele opdrachtgeverOnder opdracht dient te worden verstaan: de overeenkomst waarbij een opdrachtgever met een lid van de OAWS overeenkomt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werkzaamheden te vervullen op het gebied van werving en selectie.